La Junta informa

La Junta Directiva, escollida per l’assemblea general, regeix, administra i representa l’associació. Actualment en formen part 14 persones.